NAC-MU316-PMC - PMC规格的16路软件可配置的232/422多协议串口卡

        

        搭载不同载卡,适用 PXI,3U CPCI,PXIe,PCIe 等规格,获得更多选择:

        NAC-MU316-PXI (CB419+)

        NAC-MU316-CPCI3 (CB419+)

        NAC-MU316-PXIe (CB513+)

        NAC-MU316-PCIe (CB413+)

        此产品2020.12起因元器件短缺不再生产,替代品:NAC-MU408。

相关产品


MU308

MU316

MU408

MU508

MU516

规格

PMC

PMC

PMC

PMC/XMC/PC104

PMC/XMC

通道数

8

16

8

8

16

隔离

x

x

x

x

x

串口模式

232/422

232/422

232/422/485

232/422/485

232/422/485

FIFO(Byte)

64

64

64

256

256

RS232最大波特率

235Kbps

235Kbps

1Mbps

1Mbps

1Mbps

R422/485最大波特率

1.8432Mbps

1.8432Mbps

5.5296Mbps

10Mbps

10Mbps

支持波特率(种)

131,070

131,070

131,070

2,097,120

2,097,120


 • 产品特点
 • 技术规格
 • 订货信息
 • 资料下载

兼容5V/3.3V PCI 信号
接收和发送具有独立的64 位FIFO
可配置波特率,最高可达6.25Mbit/s
驱动支持:VxWorks/Linux/Windows

兼容5V/3.3V PCI 信号
接收和发送具有独立的64 位FIFO
可配置波特率,最高可达6.25Mbit/s
配套 1米 线缆 CAB-MU316-1m,需单独采购。

NAC-MU316-PMC-C/I

NAC-MU316-PXI (CB419+)

NAC-MU316-CPCI3 (CB419+)

NAC-MU316-PXIe (CB513+)

NAC-MU316-PCIe (CB413+型号:

 • NAC-MU316-PMC-C/I          
  0
 • NAC-MU316-PXI-C/I          
  0
 • NAC-MU316-CPCI3-C/I          
  0
 • NAC-MUP316-PXIe-C/I          
  0
 • NAC-MU316-PCIe-C/I          
  0
 •           
  0
 • 姓名:

 • 邮箱:

 • 电话:

 • 手机:

 • 备注:

 • 提交
产品简介
用户手册